Akzente setzen.

Mit Rayher Brads, Clips & Eyelets.

Brads, Clips & Eyelets